ADL OG MEDFØDT DØVBLINDHED

Se hele beskrivelsen under produktbilledet

100,00 kr. 


Katalognummer: 1392

At kunne udføre praktiske opgaver selvstændigt kan for personer med døvblindhed være en udfordring – eller en umulighed – uden den rette partnerstøtte og/eller kompensering for det dobbelte sansetab. Dette gælder især, hvis døvblindheden er medfødt.

Døvblindhed hæmmer muligheden for at orientere sig og tilegne sig information om, hvordan praktiske opgaver i dagligdagen udføres. Denne type opgaver betegnes ofte som ”almindelig daglig levevis” – forkortet ADL. Dette hæfte giver et indblik i de særlige problematikker, som hindrer personer med døvblindhed i selvstændigt at kunne udføre ADL-opgaver, og hvordan man som partner kan lave kompenserende tiltag, så graden af selvhjulpenhed øges.


Forfattere: Cathrine Olesen

Illustrationer: Materialecentret

Sideantal: 45

Udgiv. år: 2023

ISBN:  978-87-94333-91-7


At kunne udføre praktiske opgaver selvstændigt kan for personer med døvblindhed være en udfordring – eller en umulighed – uden den rette partnerstøtte og/eller kompensering for det dobbelte sansetab. Dette gælder især, hvis døvblindheden er medfødt.

Døvblindhed hæmmer muligheden for at orientere sig og tilegne sig information om, hvordan praktiske opgaver i dagligdagen udføres. Denne type opgaver betegnes ofte som ”almindelig daglig levevis” – forkortet ADL. Dette hæfte giver et indblik i de særlige problematikker, som hindrer personer med døvblindhed i selvstændigt at kunne udføre ADL-opgaver, og hvordan man som partner kan lave kompenserende tiltag, så graden af selvhjulpenhed øges.


Forfattere: Cathrine Olesen

Illustrationer: Materialecentret

Sideantal: 45

Udgiv. år: 2023

ISBN:  978-87-94333-91-7


Ingen resultater blev fundet.

Relaterede produkter

TRÆTHED OG DØVBLINDHED
Dette hæfte er det tredje i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Hæftet ser på, hvad der gør personer med døvblindhed særligt udsatte i forhold til træthed – eller energitab, som denne form for træthed også benævnes – og giver konkrete anbefalinger til, hvordan man som partner kan håndtere trætheden og hjælpe med at frigøre energi hos personen med døvblindhed, bl.a. gennem pædagogiske og døvblindespecifikke tilgange. Hæftet er således opbygget med en indledende teoretisk del om træthed og det dobbelte sansetab og efterfølgende en mere handlingsorienteret del med de konkrete anbefalinger til at håndtering af trætheden. Tekst: Pia Solholt, Rasmus Hougaard Pedersen, Inge Mogensen og Louise Christensen  Foto: Materialecentret og forældre til børn med døvblindhed Sideantal: 28 Udgivelsesår: 2020 ISBN:978-87-93714-45-8

100,00 kr. 
INTRODUKTION TIL DØVBLINDHED
Dette hæfte er det første i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Hæftet definerer kort, hvad døvblindhed er, og hvilke konsekvenser det kan medføre. Da døvblindhedens konsekvenser kan påvirkes til det bedre eller til det værre gennem omgivelsernes forståelse af døvblindheden, er det nødvendigt, at omgivelserne har sat sig godt ind i de emner, som er relateret til døvblindheden. Det er vigtigt at huske, at mennesker med døvblindhed har samme fundamentale behov som andre mennesker. Alle mennesker har brug for at være deltagende i fællesskaber, at kunne udvikle sig, at kunne kommunikere med andre og mestre eget liv, med de betingelser de har. Det kræver dog, at omgivelserne er klædt på til at kunne støtte og tilpasse miljøet. Dette hæfte giver en bred introduktion til disse forskellige områder med håb om at øge den generelle forståelse for døvblindhed og de mest essentielle aspekter ved det at være et menneske med døvblindhed. Tekst: Materialecentret Faglig konsulent: Henriette Hermann Olesen Foto: Lars Meakin Sideantal: 26 Udgivelsesår: 2019 ISBN: 978-87-93714-37-3

100,00 kr. 
SYNET OG DØVBLINDHED
Dette hæfte er nummer to i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Hæftet skal ses som en hjælp og vejledning til, hvordan fagpersoner bedst støtter en person med døvblindhed i lyset af dennes synsproblematik eller -diagnose. Idet det dobbelte sansetab udgør et større funktionsevnetab end en hørenedsættelse eller en synsnedsættelse alene, er der brug for højt specialiseret viden om synsnedsættelse i et døvblindeperspektiv. Det er meget vanskeligt at foretage synstests af mennesker med medfødt døvblindhed, og derfor er observationer i hverdagen en vigtig kilde til information om den måde, en eventuel synsrest anvendes på. Dermed er det af afgørende betydning, at de fagpersoner, der arbejder med disse mennesker til dagligt, ved, hvad de skal være opmærksomme på i forhold til synsproblematikker. Det er noget af det, der belyses i dette hæfte. Hæftet introducerer, hvordan synet fungerer, og præsenterer derefter en række synsproblematikker og -diagnoser, som er relevante at have kendskab til i arbejdet med døvblindhed. Hovedfokus er på, hvad der kan gøres i praksis for at kompensere for disse synsproblematikker. Afslutningsvis følger en specifik vejledning til, hvad der bør være fokus på i tilrettelæggelsen af de sociale og fysiske rammer for at give den døvblinde de bedst mulige betingelser for samspil og kommunikation. Forfatter: Louise ChristensenFaglig konsulent: Henriette Hermann Olesen Foto: Lars Meakin, Materialecentret og Colourbox Sideantal: 27 Udgivelsesår: 2019 ISBN: 978-87-93714-39-7

100,00 kr. 
HØRELSEN OG DØVBLINDHED
Dette hæfte er det femte i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. Hørelsen er en vigtig sans. Den hjælper os med at forstå andre mennesker, giver os viden om omgivelserne og støtter vores kognitive udvikling og kommunikation. Evnen til at udnytte hørelsen kan udvikles hos de fleste personer med hørenedsættelse. Derfor kan hørelsen hos personer med døvblindhed blive en vigtig sans, der kan være med til at skabe mening og genkendelighed, selvom den er nedsat. Det dobbelte sansetab medfører, at en person med døvblindhed ikke kan kompensere for den ene fjernsans med den anden. Dvs. at man ikke kan bruge hørelsen – i hvert fald ikke fuldt ud – til at kompensere for synstab og omvendt. Når synet er nedsat i tillæg til en hørenedsættelse, er det sværere at tolke lydkilder og få lyde til at give mening. Det kræver derfor ofte en særlig pædagogisk og kompenserende indsats, hvor personen med døvblindhed støttes i at tolke lyde i omgivelserne. Vi skal vide noget om hørelsen for at kunne arbejde med den, se udviklingspotentialerne og understøtte brugen af hørelsen. Dette hæfte er tænkt som en hjælp til at forstå både, hvordan hørelsen fungerer, hvordan høretab kan behandles, og hvordan nærpersoner kan støtte døvblinde personer til at høre bedst muligt. Hørelsen – evnen til at lytte – kan oftest udvikles. Forfattere: Inge Mogensen og Steen Brorsen Jensen  Foto: Materialecentret og colourbox Sideantal: 41 Udgivelsesår: 2020  ISBN: 978-87-93714-60-1

100,00 kr. 
MOBILITY, LEDSAGETEKNIK OG MEDFØDT DØVBLINDHED
Dette hæfte er nummer fire i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet omkring en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. Det dobbelte sansehandicap medfødt døvblindhed giver nogle særlige udfordringer i forhold til at udvikle og udfolde ens evne til fri bevægelighed. Dette hæfte giver et indblik i de særlige problematikker, der opstår i arbejdet med mobility og ledsageteknikker i forhold til personer med medfødt døvblindhed. Både mobility og ledsageteknik dækkes i hæftet, fordi der er nogle berøringsflader mellem de to områder og nogle problemstillinger, de har tilfælles. Fælles er dels det at gøre de anvendte teknikker forståelige og dels at arbejde med den berørte persons tryghed og motivation. Mobility og ledsageteknikker skal være en hjælp til at udforske verden, til at man kan deltage i mere interessante aktiviteter og til at udfolde sit potentiale og sine interesser. Det er også fælles for de to emneområder, at der er stor forskel på at bevæge sig rundt i kendte og stabile omgivelser, hvor man kan kontrollere lyd- og lysforhold samt optimere den fysiske indretning (f.eks. hjemme i egen boenhed eller i skolen) og så at bevæge sig rundt i ukendte omgivelser, hvor ting kan være uoverskuelige og overraskende (f.eks. ude i byen). I hæftet er der mange illustrationer, der overskueligt viser hensigtsmæssige ledsagegreb og –teknikker. Tekst: Hanne Larsen og Cathrine Olesen  Foto: Cathrine Olesen, Klaus Anton Lundgaard og Materialecentret Sideantal: 31 Udgivelsesår: 2020 ISBN:978-87-93714-46-5

100,00 kr. 
UDENDØRSAKTIVITETER OG MEDFØDT DØVBLINDHED
Dette hæfte er det sjette i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. Udeliv har i nogles ører en klang af at være noget, der indeholder fysisk prægede aktiviteter og oplevelser, som mange personer med medfødt døvblindhed ikke har mulighed for at deltage i. Med hæftet ønsker vi at sætte fokus på, at meningsfyldte aktiviteter udendørs også kan være enkle og ukomplicerede at tilbyde personer med medfødt døvblindhed. At flytte rammerne for aktiviteter sammen med personer med medfødt døvblindhed ud fra de vante rum i hjem, dagtilbud og skole medvirker ofte til, at vi bliver udfordret til at tænke anderledes, når vi skal løse opgaver af forskellig karakter. På den måde skabes der nye kommunikative relationer, hvor nye indtryk kan blive til kommunikative udtryk. Såvel brugergruppens fysiske og mentale tilstand som den fysiske beliggenhed af et tilbud og økonomi kan være en udfordring. Men hvis der arbejdes ud fra filosofien ’keep it simple’, er det nemmere at gå til. Meningsfyldte aktiviteter kan altså både være simple og lette at gå til – og kan indeholde mange muligheder for eksempelvis at stimulere flere sanser på en gang. I hæftet beskrives fire udendørsaktiviteter af forskellig kompleksitet: BålGangsti/rute Sidde og ligge udendørs Gåture Tekst: Camilla Lolk Rønshøj Foto: Camilla Lolk Rønshøj og Materialecentret Sideantal: 29 Udgivelsesår: 2021 ISBN: 978-87-93714-72-4

100,00 kr. 
TAKTIL KOMMUNIKATION OG MEDFØDT DØVBLINDHED
Dette hæfte er det ottende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. En alvorlig konsekvens af døvblindhed er, at kommunikationen næsten altid udfordres. En person med nedsat syn og hørelse har ikke samme forudsætninger for at indgå i sociale fællesskaber og kommunikere på lige fod med andre, som mennesker med fuldt syn og hørelse har. Kommunikationen må tilpasses, så personen med døvblindhed får mulighed for at deltage aktivt og nærværende, og her kommer taktil kommunikation ind i billedet. Hæftet sætter fokus på relevante temaer og færdigheder, man som kommunikationspartner til mennesker med medfødt døvblindhed må beherske og anvende i relationen, så man kan gøre sit yderste for, at kommunikationen bliver sansemæssigt tilgængelig for begge parter. Det handler om, at personen med døvblindhed får en oplevelse af at møde og blive mødt, en oplevelse af at føle sig set og hørt og en oplevelse af, at vedkommendes stemme har vægt og værdi for samtalepartneren. Taktil kommunikation står sjældent alene – for det meste anvendes den som støtte for enten visuel eller auditiv kommunikation. Langt de fleste mennesker med døvblindhed har en hørerest eller synsrest, som anvendes som primær kommunikationskanal, men ofte rækker de nedsatte sanser ikke til, at man kan kommunikere via dem alene, og her træder den taktile kommunikation til som støtte. Forfattere: Bettina Kastrup Pedersen & Helle Buelund SellingSideantal: 38Udgivelsesår: 2021

100,00 kr. 
TACTILE COMMUNICATION AND CONGENITAL DEAFBLINDNESS
This booklet is part of series on deafblindness and various topics related to dual sensory loss. The series is aimed at professionals involved in working with individuals with deafblindness. Family members can also benefit from the series. The booklet focuses on relevant themes and skills that communication partners of individuals with congenital deafblindness must master and employ in the relationship, so they can do their utmost to make communication sensorially accessible for both parties.It is about ensuring that the person with deafblindness has an experience of both meeting someone and being met, feeling seen and heard, and feeling that their voice holds weight and value for the conversation partner. Tactile communication rarely stands alone – most often, it is used as support for either visual or auditory communication. The majority of people with deafblindness have some residual hearing or vision, which is used as the primary channel of communication. However, often the impaired senses are not sufficient to communicate through them alone, and this is where tactile communication can be invaluable as support.The English version is kindly funded by the EU’s ERASMUS+ programme. The first printing of the publications is thus free, but you will need to pay for shipping. Our order form is in Danish. We only use basic terms that should be easy to translate using Google Translate or similar. In case you need assistance, please write matcen@rn.dk First, select “Læg i kurv” to put the booklet in the shopping basket (kurv). Then “Gå til betaling” for checkout. Now please fill in the required parts of the form (marked with *). Fornavn is your given name, efternavn is your family name.

0,00 kr. 
Sanseintegration og medfødt døvblindhed
Dette hæfte er det niende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab. Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien.Hæftets mål er at gøre læseren i stand til at hente forståelse og inspiration i sansernes univers. Sansesystemerne danner det fundament, som giver os adgang til at forstå os selv og verden omkring os. Når sansesystemerne er velregulerede, så spilder vi ikke meget energi, men kan udnytte vores kognitive tænkning og handling fuldt ud.For en person med dobbelt sansetab bliver adfærdsnormen ændret, fordi sanseinformationerne ikke tilstrømmer i koordinerede, velintegrerede samspil. Der er behov for at kompensere gennem tilgængelige sanseinformationer, som ofte ikke er tilstrækkelige til at give en forståelse af en selv og verden omkring en. Det er nødvendigt med støtte og forståelse fra andre, hvis man skal have mulighed for at søge hen imod den selvregulering, som giver trivsel, samt at få modnet de svage sanser ved at bruge flere modaliteter.Aktivitet og deltagelse er kernen i ergoterapeutisk arbejde. I nogle tilfælde vil mulighederne for aktivitet og deltagelse være stærkt begrænsede på grund af skader på funktionsevnen på kropsniveau. Hvis kroppen har fysiske funktionsnedsættelser, og hvis forståelsen er nedsat hos personer med døvblindhed, vil de ikke have mulighed for selv at udføre daglige aktiviteter på en hensigtsmæssig måde.Hvis de kognitive evner er begrænsede, vil en borger ikke kunne drage nytte af egne erfaringer i aktivitetsudførelse, og i den sammenhæng er det nødvendigt at starte med sansestimulering på kropsniveau. Dette hæfte beskriver, hvordan det kan gøres. Titel: Sanseintegration og medfødt døvblindhedForfatter: Jette Vivian LindstrømSideantal: 43Udgivelsesår: 2022

100,00 kr. 
TILPASSET IDRÆT OG BEVÆGELSE OG MEDFØDT DØVBLINDHED
Dette hæfte er det tiende i en serie, som belyser døvblindhed og forskellige temaer, der har relation til det dobbelte sansetab.Serien retter sig især mod fagpersoner, der er involveret i arbejdet med en person med døvblindhed. Pårørende kan også drage nytte af serien. Næsten alle kan dyrke idræt i et eller andet omfang, og det er vigtigt at få rørt sig – også for personer med døvblindhed. Personer med fysiske handicap har begrænsede muligheder for at røre sig, så det er essentielt at tænke fysisk aktivitet ind i det pædagogiske arbejde. At være fysisk aktiv hjælper lige så meget på sindet som på kroppen. Idræt er derfor en måde at lære at være social om en fælles aktivitet eller et mål, og idræt kan være med til at skabe en ny plads for kommunikation, venskab og fællesskab.

100,00 kr. 
Pårørendeperspektiver – at være forældre eller søskende til personer med døvblindhed
Det er kendt, at pårørende ofte kommer i anden række. Dette kan skyldes det til tider massive støttebehov, som kræves for at skabe de bedste livsbetingelser for en person med døvblindhed, men det kan også skyldes manglende forståelse for de pårørende eller begrænsede handlemuligheder for de fagprofessionelle. Dette hæfte fortæller om pårørendes oplevelser af at leve sammen med deres nærmeste med døvblindhed. Forældre og søskende kan læse hæftet og måske spejle sig i eksemplerne og citaterne og finde nye handlemuligheder. Fagprofessionelle vil kunne opnå en bedre forståelse af, hvordan det er at leve sammen med personer, der er døvblinde, og hvad det er vigtigt, professionelle forstår fra de pårørendes side.Hæftet omhandler både erhvervet og medfødt døvblindhed.

100,00 kr. 

Dyk ned i vores digitale univers

Hos Materialecentret har vi specialiseret os i at udarbejde materiale inden for områderne høretab, tegn og døvblindhed. Ud over at producere en lang række printede materialer, har vi også en stor palette af digitale materialer, bl.a. en række apps og hjemmesider, forskellige downloads samt ekstramateriale til nogle af de printede materialer.

De fleste af de digitale materialer er gratis og kan frit tilgås her på hjemmesiden via de tre områder i hovedmenuen: Høretab, Tegn og Døvblindhed.

Download Kode